श्री लक्ष्मीनारायण अभिषेकार्चन

हरिः ॐ सहस्रशीर्षा ….सन्ति देवाः।

ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।

प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमःक्लीं ॐ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *